مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر گلنوش صفاریه

مشخصات فردی :

نام : گلنوش

نام خانوادگی : صفاریه

نگاهی به سوابق تحصیلی :

کارشناسی علوم تربیتی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

دکتری تخصصی مشاوره

زمینه های تخصص :

درمان تخصصی وسواس و افسردگی

طرحواره درمانگر

درمان اختلالات شخصیت

گزیده ای از سوابق اجرایی و عضویت  :

بیمارستان اعصاب و روان مهرگان

انجمن صرع

گزیده ای از فعالیت های علمی و پژوهشی :

 گذراندن دوره آموزشی اختلالات روانی و تشخیص بر اساس DSM

گذراندن دوره درمان های حمایتی-

گذراندن کارگاه بلوغ و رفتار با نوجوانان

گذراندن دوره شخصیت

شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد رفتار درمانی دیالکتیک در درمان اختلال شخصیت مرزی

گذراندن دوره اختلالات روانی DSM

گذراندن دوره تشخیص و درمان اختلالات جنسی

گدراندن دوره ماتریس و ترک اعتیاد شیشه

گذراندن دوره روان درمانی تعهد و پذیرش act

گذراندن دوره cbt

گذراندن دوره درمان شناختی رفتاری و اختلالات پر خوری و چاقی

گذراندن دوره فرزند پروری

گذراندن دوره طرحواره درمانی

برگذاری کارگاه خشم